Edmund V. Aversenti

President and COO

Edmund V. Aversenti is president and COO of General Magnaplate Corp.